ناگفته های رامبد جوان از مشکلات خندوانه

Home/رویدادها, سرگرمی/ناگفته های رامبد جوان از مشکلات خندوانه

ناگفته های رامبد جوان از مشکلات خندوانه

گزارشی از پشت صحنه خندوانه منتشر شده که حاوی مطالبی از قول رامبد جوان است که تا به حال از او نشنیدهایم.

رامبد جوان در این گفتگو از روزهای بی رمق خندوانه میگوید و این که مثل سابق در جذب مخاطب یکهتاز نیست را تایید میکند.

وی گفته است: «تا سه هفته پس از عید فطر، سه هفته خیلی خوب خنداونه در فصل سه بود و از آن زمان روند رو به رشد برنامه راشاهد هستیمبه هر حال ما همان آدمهایی هستیم که فصل یک و دو «خندوانه» را ساختیم و به خاطر همین هم میدانیم که باید چه کار کنیم که برنامهجذابیتهای خودش را داشته باشد

به ما دستور دادند شروع کنید

رامبد جوان گفته که ما باید فصل سوم «خندوانه» را دیرتر شروع میکردیم و اصلاً برای شروع آماده نبودیمولی به ما دستور داده شد که باید شروعکنیماز نظر من بهترین زمان برای آغاز فصل سه «خندوانه» تابستان بود، ولی ما ۲۰ اسفند شروع کردیماین باعث شد ما در حین کار به اصلاحاتبپردازیمدر این میان ولههایمان آماده نبود، کمدینها نبودند و اصلاً یک عالمه چیز آماده برای برنامه نداشتیم و در کل چیدمانمان برای آغاز فصل سهکامل نبودبه همین خاطر هم برای اوایل فصل سه و برای نوروز مسابقه «لباهنگ» را انتخاب کردیم تا هم در طول عید برنامهای جالب داشته باشیم وهم چیدمان ذخیرهوار داشته باشد که برای ادامه برنامه فرصت داشته باشیم.

در یک برهه زمانی «لباهنگ» مورد انتقاد واقع شدبه همین خاطر هم بخش عمده مسابقه مورد اصلاح قرار میگرفتبعد از «لباهنگ» محدودیتهاییمثل جلوگیری از حضور برخی از مهمانان و خواندن جناب خان و …  برای ما به وجود آمد که طبیعتاً باعث شد تا کیفیت برنامه تا اندازهای کاهش پیدا کند.

خندوانه محدود شده بود

او با تاکید بر اینکه «خندوانه» را محدود کرده بودند، میگویداین محدودیتها دیگر خیلی زیاد شده بود و همین باعث شد که جذابیتهای برنامه کمشوداز طرفی «خندوانه» بهترین و محبوبترین برنامه تلویزیونی سال گذشته و پر بینندهترین برنامه نوروز شد و همینها باعث شد خیلی از همکاران مااز شبکههای دیگر گرفته تا تهیهکنندگان و مدیران و خیلیهای دیگر دلخور شوندآن هم «خندوانه»ای که یک ریال برایش هزینه نمیشود و تمامبودجهاش از بیرون تامین میشود و برای تلویزیون درآمد هم داردهمانطور که میدانید اسپانسرها هزینه «خندوانه» را تامین میکنندآن هم درشرایطی که خیلی از برنامهها نه تنها اسپانسر ندارند، بلکه باید برای تولدشان هزینه هم شودفکر میکنم در مجموع به خاطر همه اینها «خندوانه» میتواند مورد غضب قرار بگیرد که مورد غضب هم قرار گرفت.

هرچه مدیران تلویزیون بگویند

جوان ادامه میدهدمن نه قصد داشتم و نه دارم که با مدیران تلویزیونی مخالفت یا در برابر آنها مقاومت کنمحتا اگر مدیران تلویزیون تصمیم  بگیرند«خندوانه» دیگر نباید ساخته شود، خب نباید ساخته شوداگر تصمیم بگیرند که محدودش کنند، باید محدود شودمنتهی میتوانم تصمیم بگیرم که بهساخت این برنامه ادامه بدهم یا نهطی این دو سال به یک زبان مشترک با تلویزیون و به ویژه رییس شبکه نسیم رسیده بودیم و چون امروز میگذارندکارمان را بکنیم، دیگر «خندوانه» جان گرفته است.

2016-09-03T17:31:44+00:00
.